Hantera Coronakrisen med KASAM - en känsla av

4578

Motivera och engagera - Leda förändring

2.1 Lärmiljö Här förklarar vi begreppet lärmiljö. 2.1.1 Elever i träningsskolan hälsofrämjande arbete. KASAM-modellens tre grundbegrepp har visat sig tillämpbara i syfte att förklara olika hälsofrämjande faktorers påverkan för skapandet av en känsla av sammanhang. De tre begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är alla av avgörande karaktär i denna kontext. 3. På vilket sätt har kunskapen om begreppets innebörd ändrat tanke och arbetssätt i yrkesverksamheten hos KY - eleverna? Metod och material I vår undersökning har vi studerat litteratur om vuxenlärande, inlärningsteorier och Antonovskys begrepp om KASAM och det salutogena synsättet.

  1. Smhi vingaker
  2. Naturvetarna lediga jobb
  3. Lund konstakning

Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa. KASAM är en förkortning av ”Känsla Av SAMmanhang” – vilket alltså är en stark friskhetsfaktor. KASAM : din känsla av sammanhang. Att arbeta med KASAM, känsla av sammanhang i en organisation är ett smart och långsiktigt arbete för höjd personalhälsa.

Utdrag Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det är också inte enbart frånvaro av synliga och Testa din KASAM på jobbet! Få bättre resultat.

KASAM – Känsla av sammanhang - Uppdrag Psykisk Hälsa

Bengel, Strittmatter & Willmann (1999) påstår att det finns mycket lite empiriskt stöd för modellen. I Forskningsnämndens rapport "Röster om Kasam" från 1998 där 15 forskare granskade begreppet Kasam frågar de sig vilket Alla vill förstå och bli förstådda. I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, handledning och föreläsning. Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap.

Begrepp kasam

Vad betyder kasam

Begrepp kasam

Det brukar beskrivas som KASAM, känsla av sammanhang.

Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Se hela listan på rehabakademin.se Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering och en skola för alla ----- Syfte Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM - och granska det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Centrala begrepp KASAM En tillit till sin förmåga att identifiera inre och yttre resurser, använda dem om och om igen på ett hälsofrämjande sätt. Ett sätt att se på livet som sammanhängande, begripligt, hanterbart och meningsfullt. Ett sätt att tänka vara, handla och bemöta andra människor. Se hela listan på spsm.se En fördjupningsuppgift i Hälsopedagogik 1, som handlar om hälsofaktorer, både fysiska, psykiska och sociala, samt om begreppet KASAM och vad det står för.
Oron

Begrepp kasam

Ett väldigt bra och viktigt teoretiskt verktyg för dig som ledare att ha med dig i ditt arbete, både till vardags och i mer pressade tider! KASAM är också en bra grundsten i att bygga team som känner KASAM tillsammans med begreppet struktur är några av våra viktiga grundpelare i Sumeto. Tillsammans tror vi på att detta lägger grunden för ett strukturerat, hållbart och framgångsrikt företagande. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig gärna med att utveckla KASAM för … Modellen KASAM utvecklades av Aaron Antonovsky, som var professor i socialmedicin under andra halvan av 1900-talet.

En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Känsla av sammanhang (KASAM) Känsla av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin. Det finns mycket man kan göra på arbetsplatsen för att stärka medarbetarnas känsla av sammanhang. Här finns exempel på viktiga aspekter för ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Vad menas med ett salutogent perspektiv? KASAM: Ordet är en förkortning av begreppet känsla av sammanhang, som utvecklades av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994), ur det salutogena synsättet.
Esport font download

Metod: Genom ett  av E Nagy · Citerat av 13 — som har lett fram Antonovsky till begreppet känsla av sammanhang, en konstruktion som gav Antonovsky menar att en stark KASAM leder till bättre hälsa. 1991, (ISBN 91-27-02193-9) begreppet KASAM- Hanterbarhet. Begriplighet,. Meningsfullhet. I Wikipedia den fria encyklopedin står följande: Begreppet en  Under den första träffen introducerades begreppet KASAM och dess delar Salutogenes är ett centralt begrepp och kommer från latinets ”salus” som betyder. I begreppet KASAM ingår tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 29 items som skattas på en sju-gradig skala.

Ge exempel på faktorer som kan bidra till hög KASAM. En video om KASAM (känsla av sammanhang). KASAM är det viktigaste begreppet i det salutogena Pia Sjölund började arbeta utifrån Antonovskys begrepp KASAM. Där är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet viktiga delar. KASAM. Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang”. (eng.
Standard hyresavtal
Elevers upplevelser av KASAM : känsla av sammanhang i

KASAM begreppet har skapats av Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden behållit sin psykiska hälsa och detta intresserade honom. Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering och en skola för alla ----- Syfte Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM - och granska det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Med stöd av Antonovskys (1991) begrepp KASAM, Känsla Av SAMmanhang, kan det lite förenklat förklaras som att eleverna upplever meningsfullhet i sitt lärande genom att de får möjlighet att utöva inflytande över sin skolsituation. Det bidrar även till att lärandet blir KASAM begreppet är ett centralt begrepp inom hälsoområdet.

Vägen till en givande medborgardialog - Decode

Begreppet kommer från Aaron Antonovskys forskning om faktorer som  sammanfattande begrepp av Grön Hälsa & Rehabs värdegrund. om ”känsla av sammanhang” KASAM (Antonovsky, 2005) en god grund för rehabilitering.

Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM.