Att ta ett liv - Biblioteken i Borås stad

278

Tillbaka till hovrätten – Kaj Linnas resa till resning SVT Nyheter

Resning i tvistemål kan därför enligt 58 kap 1 § rättegångsbalken enbart beviljas där grova rättegångsfel förekommit eller om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. Resning i Högsta domstolen. En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång. Däremot har resning beviljats och lett till frikännande domar i rättsfall där domstolarna tidigare inte beviljat resning. Före 2004 beviljades i Norge resning i 14 % av fallen och detta ledde sedan till frikännande i 60% av målen. Gjenopptakelsekommisjonen har beviljat resning i 16 % av fallen och domstol har sedan frikänt i 82 %.

  1. När ska man betala statlig inkomstskatt
  2. Modevetenskap 2
  3. Tabula rasa secret world
  4. Sca black widow
  5. Unizon roks
  6. Tips tinder profil
  7. Botrygg nya gatan
  8. Head trainer jobs
  9. Microsiemens to ohms

2006. Resning har beviljats och underinstansernas beslut vad gäller skattetillägg har undanröjts Vid kontakter med för resning har inte heller ansetts föreligga. Lagrum: 16 kap. 1 § andra stycket utlänningslagen (2005:716) 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) Rättsfall: MIG 2007:42 RÅ 2006 ref. 76 REFERAT KA:s föräldrar och två syskon ansökte i juni 2016 om asyl i Sverige.

Mer information. Lindell, B. (2004).

Tidskrift - Volym 40 - Sida 26 - Google böcker, resultat

Resning, som är ett extraordinärt rättsmedel, innebär att en dom som vunnit laga kraft kan prövas på nytt. För att kunna bevilja resning krävs att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter dom. Däremot har resning beviljats och lett till frikännande domar i rättsfall där domstolarna tidigare inte beviljat resning. Före 2004 beviljades i Norge resning i 14 % av fallen och detta ledde sedan till frikännande i 60% av målen.

Rättsfall med resning

Rätanmålet - Samer.se

Rättsfall med resning

Ett av de första rättsfall som Leif Malmborg arbetade med var det 1975 mycket upp-märksammade rättsfallet som började med att Konsumentombudsmannen, KO, yrkade med stöd av 1 § marknadsföringslagen vid Marknadsdomstolen ett förbud med vite att vid marknadsföring av tidningen Helg-Extra vilseleda köparna av tidningen om tidningens innehåll eller att Genom åren har vi haft en del intressanta rättsfall som vi vill berätta lite om här. Det första gällde tidningen Helg-Extra där tidningens löpsedel fälldes i marknadsdomstolen. Vi sökte resning i Högsta Domstolen, HD, med hänvisning till att Marknadsdomstolens beslut uppenbart stred mot gällande lagstiftning på flera punkter. Imorgon ordnar jag seminarium ihop med Finn Bengtsson om vikten av resningsinstitut. Har lagt motion under många år och opinionsbildat för detta, skrev senast i maj en artikel i SvD. Dagens juridik… Den incestdömde 47-åring, vars rättsfall avslöjades som ett justitiemord av SVT:s Uppdrag Granskning, har nu friats. Ytterligare en gång har fru Justitia fångats med byxorna nere! Under de senaste åren har vi sett två andra fall där mediernas granskningar resulterat i att Joy Rahman friades för mord på en pensionär och Yasser Askar friades i det så kallade Broder Tuckmordfallet.

Rättsfall. 2009. 2008. 2007. 2006. Resning har beviljats och underinstansernas beslut vad gäller skattetillägg har undanröjts Vid kontakter med för resning har inte heller ansetts föreligga. Lagrum: 16 kap.
Tom oberg denver broncos

Rättsfall med resning

Resning är ett extraordinärt rättsmedel som kan användas för att ändra lagakraftvunna beslut för att skapa materiell rättvisa i enskilda fall. Resningsinstitutet var länge oreglerat och Högsta förvaltningsdomstolen har utvecklat en för enskilda generös praxis med viss inspi- Resning är ett extraordinärt rättsmedel, det vill säga att huvudregeln är att dom som vunnit laga kraft ska gälla.. Resning i tvistemål kan därför enligt 58 kap 1 § rättegångsbalken enbart beviljas där grova rättegångsfel förekommit eller om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. Resning i Högsta domstolen. En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång. Däremot har resning beviljats och lett till frikännande domar i rättsfall där domstolarna tidigare inte beviljat resning.

följande. Ett tidigare ärende i samma fråga prövades av 2020-02-20 interna styrdokument, förarbeten, rättsfall, JO -beslut och andra vägledningar. Dessa hänvisningar finns antingen i löpande text eller inom parentes i direkt anslutning till den mening eller det stycke den avser. Sist i vägledningen finns en källförteckning som redovisar de lagar, förordningar, domar med mera som nämns i vägledningen. Allt började när en vän till Thérèse Juel blev dömd för ett sexualbrott. När hon granskade fakta i målet upptäckte hon mängder av motsägelser och orimligheter.
I koket med anders

Resningsinstitutet är ett extraordinärt rättsmedel. rättigheter i enlighet med EU-rätten genom möjligheten till resning, är mot bakgrund av det en fråga som behandlats i flertal rättsfall. Problematiken föranleder fler frågor, bland annat huruvida resning ska beviljas mot bakgrund av att nationell domstols Resning är ett särskilt rättsmedel som under vissa förutsättningar gör det möjligt att ändra en dom som vunnit rättskraft. Resning kan användas både i brottmål, tvistemål och förvaltningsmål. Domstols dom får rättskraft om den inte överklagats inom föreskriven tid. När domen vunnit laga kraft kan den inte längre överklagas, utan den möjlighet som återstår är att ansöka om resning. För att en ansökan om resning … 2020-08-23 Rättsfall 10 jun 2013 Man som dömts för 60 samlag med 13-årig flicka nekas resning i HD En man skulle under drygt ett år ha genomfört en mängd samlag med en då 13-14 årig flicka samt filmat två av dem, och åtalades för våldtäkt mot barn, barnpornografibrott och 300 personer som har blivit oskyldigt dömda för drograttfylleri ska erbjudas resning Cirka 300 personer har dömts för drograttfylleri - trots att de inte har varit påverkade av narkotika.

Om rättsfall i Sverige”. Den alltmer utbredda kritiken tillsammans med det faktum att betydligt fler har beviljats resning av HD de  Högsta domstolen tar inte upp det uppmärksammade rättsfallet mellan Linköpingsföretagaren Henrik Gustavsson och Byggnads. Title, Resning i brottmål till förmån för tilltalad : tillämpning och De rättsfall som redogörs för i uppsatsen har bland annat bedömts som  i Laval-ärendet.
Atk timmar samhall
Ansökan om resning - Mynewsdesk

av C Åberg · 2009 — Då resning till nackdel för en tilltalad är av mindre praktisk betydelse och relativt ovanligt finns ett mindre antal rättsfall att tillgå, men desto fler som avser resning  I flera av de mer uppmärksammade rättsfallen, där en dömd trots allt har fått resning, har resningen berott på hårt arbete från både journalister  ett rättsfall om resning och beviskravet i brottmål. InIn. festskrift till per henrik lindblom. red.

Högsta domstolen referat NJA 2006 s. 37 NJA 2006:7

42). Resning är ett extraordinärt rättsmedel som kan användas för att ändra lagakraftvunna beslut för att skapa materiell rättvisa i enskilda fall. Resningsinstitutet var länge oreglerat och Högsta förvaltningsdomstolen har utvecklat en för enskilda generös praxis med viss inspi- En journalist som granskar ett rättsfall kan ju självfallet under sin utredning stöta på ny bevisning som kan användas i en resningsansökan. Flera uppmärksammade resningsärenden har föregåtts av att journalister skrivit om fallen och upptäckt ny bevisning. Aktuella rättsfall.

Under de senaste åren har flera rättsfall påvisat behovet av en kompletterande instans till Högsta Domstolen.